Toimitusehdot

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1.1 Sopi­museh­to­jen sovel­ta­mi­nen. Näi­tä sopi­museh­to­ja sovel­le­taan yri­tyk­sen Takuu­ko­ne it-huol­to Hel­sin­ki asiak­kaal­le toi­mit­ta­miin pal­ve­lui­hin ja tuot­tei­siin, ellei muu­ta ole kir­jal­li­ses­ti erik­seen sovittu.

1.2.1 Asia­kas. Asiak­kaal­la tar­koi­te­taan kulut­ta­ja-asia­kas­ta, joka hank­kii Takuu­ko­ne pal­ve­lun­sa pää­asias­sa muu­hun tar­koi­tuk­seen kuin har­joit­ta­maan­sa elin­kei­no­toi­min­taa var­ten tai yri­tys­asia­kas­ta, joka hank­kii Takuu­ko­ne pal­ve­lun­sa elin­kei­no­toi­min­taa var­ten. Takuu­ko­ne pal­ve­lun tai tuot­teen tilaa­jan tulee olla täy­si-ikäi­nen tai hänel­lä tulee olla huol­ta­jan suos­tu­mus. Jos tilaa­ja edus­taa yri­tys­tä, hänel­lä tulee olla yri­tyk­sen nimen­kir­joi­tusoi­keus tai nimen­kir­joi­tusoi­keu­te­tun suos­tu­mus teh­dä tilaus.

1.2.2 Pal­ve­lu. Pal­ve­lul­la tar­koi­te­taan Takuu­ko­neen tuot­ta­mia pal­ve­lu­ja kuten asen­nus-, huol­to-, lähi­tu­ki-, etä­tu­ki-, yllä­pi­to-, kon­sul­toin­ti-, tie­to­tur­va-, päi­vi­tys-, suo­jaus-, tal­tioin­ti-, neu­von­ta-, kou­lu­tus- sekä muu­ta asiantuntijapalvelua.

SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA SIIRTÄMINEN

2.1 Sopi­muk­sen syn­ty­mi­nen. Sopi­mus syn­tyy, kun asia­kas tilaa pal­ve­lun Takuu­ko­neel­ta tai, kun Takuu­ko­ne on hyväk­sy­nyt asiak­kaan tilauksen.

2.2 Sopi­muk­sen siir­tä­mi­nen. Asiak­kaal­la ei ole oikeut­ta siir­tää sopi­mus­ta kol­man­nel­le osa­puo­lel­le. Takuu­ko­neel­la on ilman asiak­kaan suos­tu­mus­ta oikeus siir­tää sopi­mus ja sen tar­koit­ta­ma lii­ke­toi­min­ta koko­naan tai osit­tain kol­man­nel­le osa­puo­lel­le ilmoit­ta­mal­la asiak­kaal­le täs­tä hyvis­sä ajoin etu­kä­teen. Takuu­ko­neel­la on ilman asiak­kaan suos­tu­mus­ta oikeus siir­tää sopi­muk­seen perus­tu­vat saa­ta­van­sa kol­man­nel­le osa­puo­lel­le. Saa­ta­vien siir­toa kos­ke­van ilmoi­tuk­sen jäl­keen mak­sut voi­daan päte­väs­ti suo­rit­taa ainoas­taan siirronsaajalle.

PALVELUN TOIMITTAMINEN, TUOTTAMINEN JA KÄYTTÖ

3.1 Asiak­kaan myö­tä­vai­ku­tus­vel­vol­li­suus. Asiak­kaan tulee jär­jes­tää Takuu­ko­neen estee­tön pää­sy tar­peel­li­siin huo­ne­ti­loi­hin, lai­te­ti­loi­hin ja säh­kö­verk­koon sekä muu­toin­kin myö­tä­vai­kut­taa par­haan kykyn­sä mukaan pal­ve­lun toi­mit­ta­mi­seen. Takuu­ko­neel­la on oikeus periä asiak­kaal­ta kulut, jot­ka aiheu­tu­vat asiak­kaan myö­tä­vai­ku­tus­vel­vol­li­suu­den laiminlyönnistä.

3.2 Asiak­kaan vas­tuu. Asia­kas vas­taa sii­tä, että osoit­tees­sa, johon pal­ve­lu tila­taan, on sovit­tu­na ajan­koh­ta­na kaik­ki lait­teet, ohjel­mis­tot, käyt­tä­jä­tun­nuk­set, sala­sa­nat, lisens­si­koo­dit, lai­tea­ju­rit, kaa­pe­lit, joh­dot tai vas­taa­va tar­peis­to toi­min­ta­kun­toi­se­na sekä näi­hin liit­ty­vät suo­men- tai englan­nin­kie­li­set asen­nus- tai käyt­tö­oh­jeet, joi­ta tar­vi­taan tila­tun pal­ve­lun toi­mit­ta­mi­sek­si. Asia­kas vas­taa asen­net­ta­vien lait­tei­den, ohjel­mis­to­jen, lisens­sien tai muun tar­peis­ton hank­ki­mi­ses­ta, sovel­tu­vuu­des­ta asian­omai­seen tar­koi­tuk­seen ja nii­den toi­min­nal­li­suu­des­ta. Asia­kas vas­taa myös sii­tä, että lait­teet, ohjel­mis­tot ja muu tar­peis­to ovat hyväk­syt­ty­jä ja että asiak­kaal­la on ohjel­mis­to­jen tai vas­taa­vien osal­ta asian­mu­kai­nen käyt­tö- tms. oikeus.

Asia­kas­käyn­tiä toi­mi­tet­taes­sa asiak­kaan tai asiak­kaan edus­ta­jan tulee olla pai­kal­la koko pal­ve­lun suo­ri­tuk­sen ajan. Jos asia­kas pois­tuu kes­ken pal­ve­lun suo­ri­tuk­sen tai val­tuut­taa Takuu­ko­neen suo­rit­ta­maan pal­ve­lun ilman läs­nä­olo­aan, asia­kas kan­taa täy­den vas­tuun rik­kou­tu­mis-, anas­tus- tai muis­sa vahinkotapauksissa.

3.3 Pal­ve­lun tuot­ta­mi­nen ja toi­mit­ta­mi­nen. Takuu­ko­neel­la on oikeus tuot­taa sopi­muk­sen­mu­kai­nen pal­ve­lu par­haak­si kat­so­mal­laan taval­la joko itse tai ali­hank­ki­jan avul­la. Pal­ve­lun saa­ta­vuus voi vaih­del­la alueit­tain. Takuu­ko­ne voi perus­tel­luis­ta syis­tä mil­loin tahan­sa koko­naan tai osit­tain rajoit­taa pal­ve­lun käyt­töä tai sen saa­ta­vuut­ta. Takuu­ko­ne toi­mit­taa pal­ve­lun ammat­ti­tai­toi­ses­ti ja huo­lel­li­ses­ti sekä ottaen huo­mioon asiak­kaan edut. Edel­lä mai­ni­tus­ta huo­li­mat­ta asia­kas hyväk­syy, että jois­sa­kin tilan­teis­sa pal­ve­lun, esi­mer­kik­si tila­mal­lin­nuk­sen, etä­tuen, puhe­lin­neu­von­nan, asiak­kaan lait­tei­den tai ohjel­mis­to­jen asen­nuk­sen tai tie­to­ko­neen, muun lait­teen, ver­kon tai ohjel­mis­ton kor­jauk­sen sopi­muk­sen­mu­kai­nen suo­rit­ta­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta joh­tuen Takuu­ko­neen vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien ulko­puo­lel­la ole­vis­ta syistä.

3.3.1 Vähim­mäis­ve­loi­tus. Mikä­li asia­kas ei ole sovit­tu­na ajan­koh­ta­na pai­kal­la osoit­tees­sa, johon pal­ve­lu on tilat­tu tai pal­ve­lua ei voi­da toi­mit­taa puut­teel­lis­ten tar­vik­kei­den takia taik­ka muu­toin asiak­kaas­ta joh­tu­vas­ta syys­tä, on Takuu­ko­neel­la oikeus las­kut­taa asiak­kaal­ta hin­nas­ton mukai­nen vähimmäisveloitus.

3.3.2 Pal­ve­lu­ti­lauk­sen peru­mi­nen. Asia­kas voi perua teke­män­sä ja Takuu­ko­neen hyväk­sy­män pal­ve­lu­ti­lauk­sen joko suul­li­ses­ti tai kir­jal­li­ses­ti. Peruu­tus on teh­tä­vä vii­meis­tään nel­jä tun­tia ennen sovit­tua pal­ve­lun toi­mit­ta­mi­sa­jan­koh­taa. Jos peruu­tus teh­dään tämän jäl­keen on Takuu­ko­neel­la oikeus veloit­taa kor­vaus mene­te­tys­tä työ­ajas­ta, joka on hin­nas­ton mukai­nen vähimmäistyöveloitus.

3.4 Neu­von­ta­vel­vol­li­suus ja lisä­työt. Takuu­ko­ne infor­moi asia­kas­ta pal­ve­lun toi­mit­ta­mi­sen ete­ne­mi­ses­tä sekä pal­ve­lul­la tavoi­tel­lun lop­pu­tu­lok­sen saa­vut­ta­mi­ses­ta. Jos pal­ve­lun toi­mit­ta­mi­sen yhtey­des­sä ilme­nee tar­vet­ta toi­mek­sian­toon kuu­lu­mat­to­miin toi­men­pi­tei­siin, jot­ka on tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta suo­rit­taa joko samas­sa tai eri yhtey­des­sä, infor­moi Takuu­ko­ne asia­kas­ta ja pyy­tää luvan lisä­töi­den suo­rit­ta­mi­seen. Takuu­ko­neel­la on oikeus las­kut­taa sovi­tuis­ta lisä­töis­tä hin­nas­ton­sa mukaisesti.

3.5 Käyt­tö­oi­keus tie­dos­toi­hin. ohjel­mis­toi­hin ja doku­ment­tei­hin. Takuu­ko­ne myön­tää asiak­kaal­le rajoi­te­tun käyt­tö­oi­keu­den sopi­muk­sen voi­mas­sao­loa­jak­si sopi­muk­sen perus­teel­la toi­mi­tet­tu­jen ohjel­mis­to­jen kone­kie­li­siin ver­sioi­hin ja asia­kir­joi­hin. Käyt­tö­oi­keu­den perus­teel­la asia­kas saa käyt­tää tie­dos­to­ja, ohjel­mis­to­ja ja asia­kir­jo­ja ainoas­taan ohjel­mis­to­jen muka­na mah­dol­li­ses­ti seu­raa­vien lisens­sieh­to­jen ja Takuu­ko­neen ohjei­den mukaan ja vain välit­tö­mäs­ti pal­ve­lun käyt­töön liit­tyen. Ohjel­mis­to­jen ja asia­kir­jo­jen sekä nii­den muu­tet­tu­jen ver­sioi­den omis­tus- sekä imma­te­ri­aa­lioi­keu­det ovat Takuu­ko­neen tai kol­man­nen osa­puo­len (kuten Takuu­ko­neen pää­mie­hen tai ali­hank­ki­jan) omai­suut­ta, eikä asiak­kaal­la ole ilman Takuu­ko­neen etu­kä­teen anta­maa kir­jal­lis­ta suos­tu­mus­ta oikeut­ta kopioi­da, kään­tää tai muut­taa asia­kir­jo­ja tai ohjel­mis­to­ja taik­ka luo­vut­taa nii­tä kol­man­nel­le, ellei pakot­ta­vas­ta lain­sää­dän­nös­tä muu­ta joh­du. Käyt­tö­oi­keu­den päät­tyes­sä asiak­kaan on Takuu­ko­neen pyyn­nös­tä omal­la kus­tan­nuk­sel­laan palau­tet­ta­va tai hävi­tet­tä­vä hal­lus­saan ole­va alku­pe­räi­nen, luo­vu­tet­tu mate­ri­aa­li sekä sii­tä mah­dol­li­ses­ti val­mis­te­tut kopiot.

3.6 Etä­tu­ki ja -yllä­pi­to. Tila­tes­saan pal­ve­lun asia­kas hyväk­syy, että hänen tie­to­ko­nee­seen voi­daan ottaa etä­tu­kiyh­teys inter­ne­tin väli­tyk­sel­lä sekä voi­daan ilman eril­lis­tä ilmoi­tus­ta jät­tää tie­to­ko­neel­le etä­tu­kioh­jel­mia tai asen­taa asiak­kaan tie­to­ko­ne­lait­teis­ton yksi­löi­mi­seen ja toi­mi­vuu­den tark­kai­luun tar­koi­tet­tu­ja ohjel­mia. Asiak­kaan tulee itse huo­leh­tia yksi­tyis­ten tie­to­jen­sa suo­jaa­mi­ses­ta ennen etä­tu­kiyh­tey­den muo­dos­ta­mis­ta. Asia­kas myös ymmär­tää, että etä­tu­kiyh­tey­del­lä Takuu­ko­ne asian­tun­ti­ja voi ope­roi­da asiak­kaan tie­to­ko­net­ta lähes kuin oli­si tie­to­ko­neen luo­na. Takuu­ko­ne säi­lyt­tää asiak­kaan yksi­tyi­syy­den ja tut­kii etä­tu­ki ja yllä­pi­to-ohjel­mil­la vain ja ainoas­taan tie­to­ko­neen lait­teis­toon ja toi­mi­vuu­teen liit­ty­viä tie­to­ja. Edel­lä mai­ni­tus­ta huo­li­mat­ta asia­kas hyväk­syy, ettei etäyh­tey­den avul­la voi­da teh­dä kaik­kia samo­ja kor­jaus­toi­men­pi­tei­tä kuin tie­to­ko­neen luo­na ja tie­to­ko­ne saat­taa lisäk­si tar­vi­ta mui­ta tuki- tai huol­to­toi­men­pi­tei­tä. Tie­to­ko­neen yksi­löi­mi­sen ja toi­mi­vuu­den tark­kai­lun mah­dol­lis­ta­via yllä­pi­to-ohjel­mia voi­daan käyt­tää ilman eril­lis­tä ilmoi­tus­ta pal­ve­lun toi­mi­tuk­sen jäl­kei­sen toi­mi­vuu­den varmistamiseksi.

PALVELUN VIIVÄSTYS JA SEURAAMUKSET VIIVÄSTYKSESTÄ

4.1 Pal­ve­lun vii­väs­tys. Pal­ve­lun toi­mi­tus on vii­väs­ty­nyt, jos pal­ve­lua ei ole toi­mi­tet­tu vii­meis­tään sovit­tu­na ajan­koh­ta­na, eikä tämä joh­du asiak­kaas­ta tai asiak­kaan puo­lel­la ole­vas­ta sei­kas­ta. Jos toi­mi­tusa­jan­koh­taa ei ole sovit­tu, toi­mi­tus kat­so­taan vii­väs­ty­neek­si, jos pal­ve­lua ei ole toi­mi­tet­tu koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa sopi­muk­sen­teon jälkeen.

4.2 Seu­raa­muk­set pal­ve­lun vii­väs­tyk­ses­tä. Asiak­kaal­la on oikeus vaa­tia pal­ve­lun toi­mit­ta­mis­ta, jol­lei pal­ve­lun toi­mit­ta­mi­nen ole Takuu­ko­neen kan­nal­ta koh­tuu­ton­ta. Asiak­kaal­la on oikeus pur­kaa sopi­mus vii­väs­tyk­sen vuok­si, jos Takuu­ko­neen sopi­mus­rik­ko­mus on mer­kit­tä­vä ja olennainen.

PALVELUN VIRHE JA SEURAAMUKSET VIRHEESTÄ

5.1 Pal­ve­lun vir­he. Pal­ve­lus­sa on vir­he, jos pal­ve­lu ei vas­taa sitä, mitä voi­daan kat­soa sovi­tun eikä poik­kea­mi­nen joh­du asiak­kaan vas­tuul­la ole­vas­ta sei­kas­ta taik­ka yli­voi­mai­ses­ta estees­tä. Pal­ve­lun vir­he arvioi­daan pal­ve­lun luo­vu­tusa­jan­koh­dan mukaan tai jos luo­vu­tus vii­väs­tyy asiak­kaan puo­lel­la ole­vas­ta syys­tä, Takuu­ko­neen teh­tyä sen mitä pal­ve­lun luo­vu­tus sil­tä edel­lyt­tää. Pal­ve­lu kat­so­taan luo­vu­te­tuk­si, kun se on suo­ri­tet­tu lop­puun. Takuu­ko­ne vas­taa näi­den ehto­jen mukai­ses­ti vir­hees­tä, joka pal­ve­lus­sa on ollut luo­vu­tus­het­kel­lä, vaik­ka vir­he ilme­ni­si vas­ta pal­ve­lun luo­vu­tus­het­ken jälkeen.

5.2 Vir­heil­moi­tus. Asia­kas ei saa vedo­ta pal­ve­lun vir­hee­seen, ellei hän ilmoi­ta vir­hees­tä Takuu­ko­neel­le koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa sii­tä, kun hän havait­si vir­heen tai hänen oli­si pitä­nyt se havai­ta. Edel­lä mai­nit­tu ei kui­ten­kaan estä asia­kas­ta vetoa­mas­ta vir­hee­seen, jos Takuu­ko­ne on mene­tel­lyt tör­keän huo­li­mat­to­mas­ti tai hyvän tavan vastaisesti.

5.3 Vir­heen kor­jaa­mi­nen. Takuu­ko­ne kor­jaa vir­heen koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa asiak­kaan vir­heil­moi­tuk­ses­ta omal­la kus­tan­nuk­sel­laan. Takuu­ko­ne saa kui­ten­kin kiel­täy­tyä kor­jaa­mi­ses­ta, jos sii­tä aiheu­tui­si koh­tuut­to­mia kus­tan­nuk­sia tai koh­tuu­ton­ta hait­taa. Asia­kas saa kiel­täy­tyä kor­jaa­mi­ses­ta, jos sii­tä aiheu­tui­si hänel­le olen­nais­ta hait­taa tai vaa­raa sii­tä, että asiak­kaal­le aiheu­tu­vat kus­tan­nuk­set jää­vät kor­vaa­mat­ta taik­ka kiel­täy­ty­mi­sel­le on asiak­kaan osoit­ta­ma muu eri­tyi­nen syy.

5.4 Hin­nan alen­nus. Jos pal­ve­lun vir­het­tä ei ole kor­jat­tu koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa asiak­kaan vir­heil­moi­tuk­ses­ta tai jos vir­he ei ole kor­jat­ta­vis­sa, eikä suo­ri­tuk­sen uusi­mi­nen tule kysee­seen, asiak­kaal­la on oikeus vir­het­tä vas­taa­vaan hinnanalennukseen.

ASIAKASTIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

6.1 Tie­to­jen anta­mi­nen ja käyt­tö. Asiak­kaan tulee ennen pal­ve­lun tar­joa­mis­ta antaa Takuu­ko­neel­le sen vaa­ti­mat pal­ve­lua var­ten tar­vit­ta­vat tie­dot, sekä tar­kis­taa kir­jat­tu­jen tie­to­jen oikeel­li­suus. Asiak­kaan on ilmoi­tet­ta­va vii­py­mät­tä Takuu­ko­neel­le tie­to­jen­sa muu­tok­sis­ta. Asia­kas vas­taa sii­tä, että asiak­kaan ilmoit­ta­mat pal­ve­lun käyt­tä­jät ja las­ku­tuso­soit­teek­si ilmoi­te­tut hen­ki­löt ovat hyväk­sy­neet hei­tä kos­ke­vien tie­to­jen antamisen.

6.2 Tie­to­jen käyt­tö. Takuu­ko­ne pal­ve­lu­jen asia­kas­re­kis­te­rei­den tie­to­ja käsi­tel­lään mm. asia­kas­suh­teen hoi­ta­mi­ses­sa ja mark­ki­noin­nis­sa asia­kas­re­kis­te­rin kul­loin­kin voi­mas­sao­le­vas­sa rekis­te­ri­se­los­tees­sa kuva­tul­la taval­la. Takuu­ko­ne pal­ve­lu­jen rekis­te­ri­se­los­teet ovat kir­jal­li­ses­ti pyy­det­tä­vis­sä asia­kas­pal­ve­lus­tam­me. Asiak­kaal­la on oikeus kiel­tää Takuu­ko­net­ta käyt­tä­mäs­tä ja luo­vut­ta­mas­ta hän­tä kos­ke­via hen­ki­lö­tie­to­ja suo­ra­mai­non­taan, etä­myyn­tiin ja muu­hun suo­ra­mark­ki­noin­tiin sekä mark­ki­noin­ti- ja mie­li­pi­de­tut­ki­muk­siin. Takuu­ko­neel­la on oikeus tal­len­taa Takuu­ko­ne pal­ve­lu­jen asia­kas­pal­ve­lu­pu­he­lut, etä­tu­ki­pal­ve­lusuo­rit­teet sekä muu vies­tin­tä mah­dol­li­ses­ti syn­ty­nei­den sopi­muk­sien toden­ta­mi­sek­si, pal­ve­lun laa­dun tark­kai­le­mis­ta ja kehit­tä­mis­tä var­ten sekä asia­kas­pal­ve­lun kehittämiseksi.

VAHINKOJEN KORVAAMINEN

7.1 Takuu­ko­neen vahin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­suus. Asiak­kaal­la on oikeus kor­vauk­seen pal­ve­lun vii­väs­tyk­sen tai vir­heen aiheut­ta­mas­ta vahin­gos­ta. Takuu­ko­ne on vel­vol­li­nen mak­sa­maan vahin­gon­kor­vaus­ta asiak­kaan osoit­ta­mis­ta vahin­gois­ta vain, jos pal­ve­lun vii­väs­tys, vir­he tai vahin­ko on aiheu­tu­nut Takuu­ko­neen tai sen ali­hank­ki­jan huolimattomuudesta.

7.2 Vas­tuun­ra­joi­tus. Asiak­kaal­le aiheu­tu­nut­ta vahin­koa ei kor­va­ta, jos vahin­ko on aiheu­tu­nut asiak­kaan tai kol­man­nen osa­puo­len vas­tuul­la ole­vis­ta sei­kois­ta. Vahin­koa ei myös­kään kor­va­ta, jos Takuu­ko­ne osoit­taa, että vahin­ko on aiheu­tu­nut Takuu­ko­neen tai sen ali­hank­ki­jan vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien ulko­puo­lel­la ole­vas­ta estees­tä, jota sen ei koh­tuu­del­la voi­da edel­lyt­tää otta­neen huo­mioon sopi­mus­ta teh­täes­sä ja jon­ka seu­rauk­sia se ei myös­kään koh­tuu­del­la oli­si voi­nut vält­tää tai voittaa.

7.2.1 Asia­kas­tie­dos­tot. Takuu­ko­ne ei kor­vaa asiak­kaan tai kol­man­nen osa­puo­len tie­dos­to­jen ja / tai ohjel­mis­to­jen häviä­mi­ses­tä tai rik­koon­tu­mi­ses­ta aiheu­tu­nut­ta vahin­koa. Asia­kas vas­taa itse tie­dos­to­jen, ohjel­mis­to­jen ja muun asiak­kaan lait­teis­toi­hin tal­len­ne­tun infor­maa­tion var­muus­ko­pioin­nis­ta ja luot­ta­muk­sel­lis­ten tai salais­ten tie­to­jen suo­jauk­ses­ta ennen pal­ve­lun toimittamista.

7.3 Vahin­ko­jen rajoit­ta­mi­nen. Asiak­kaan on vahin­gon estä­mi­sek­si, sen sat­tues­sa tai sen uha­tes­sa ryh­dyt­tä­vä kaik­kiin sel­lai­siin toi­miin vahin­gon tor­ju­mi­sek­si tai rajoit­ta­mi­sek­si, joi­ta hänel­tä voi­daan koh­tuu­del­la edel­lyt­tää. Jos asia­kas lai­min­lyö vel­vol­li­suu­ten­sa ryh­tyä koh­tuul­li­siin toi­men­pi­tei­siin vahin­gon rajoit­ta­mi­sek­si tai estä­mi­sek­si, hän saa itse kär­siä vas­taa­van osan vahin­gos­ta. Vahin­gon­kor­vaus­ta voi­daan sovi­tel­la, jos se on koh­tuu­ton ottaen huo­mioon asiak­kaan mah­dol­li­nen myö­tä­vai­ku­tus, Takuu­ko­neen mah­dol­li­suu­det enna­koi­da ja estää vahin­gon syn­ty­mi­nen sekä muut olosuhteet.

MAKSUT JA LASKUTUS

8.1 Pal­ve­lus­ta mak­set­ta­vat mak­sut. Asia­kas mak­saa Takuu­ko­neel­le pal­ve­lus­ta ja sen käy­tös­tä hin­nas­ton tai eril­li­sen, kir­jal­li­sen sopi­muk­sen mukai­set maksut.

8.2 Toi­mi­tuk­sen hyväk­sy­mi­nen. Asia­kas vas­taa toi­mi­te­tun pal­ve­lun tar­kas­ta­mi­ses­ta. Asia­kas hyväk­syy pal­ve­lun suo­rit­ta­mal­la asian­tun­ti­jan veloit­ta­man mak­sun. Pal­ve­lun hyväk­sy­mät­tä jät­tä­mi­nen ei ole este sen laskuttamiselle.

8.3 Veloi­tus­pe­rus­te. Pal­ve­lun veloi­tus perus­tuu asiak­kaan luo­na teh­tyi­hin toi­men­pi­tei­siin ja / tai työ­ai­kaan hin­nas­ton mukai­ses­ti. Veloi­tus­pe­rus­te kat­so­taan alka­van kun Takuu­ko­ne asian­tun­ti­ja saa­puu asiak­kaan tilauk­ses­sa ilmoit­ta­maan paik­kaan ja lop­puu kun asian­tun­ti­ja pois­tuu asiak­kaan luota.

8.4 Mak­sa­mi­nen. Pal­ve­lu tulee mak­saa välit­tö­mäs­ti sen suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen. Mak­sun voi suo­rit­taa luot­to­kun­nan kor­teil­la tai kätei­sel­lä. Jos väli­tön pal­ve­lu­mak­sun suo­rit­ta­mi­nen ei jos­tain syys­tä ole mah­dol­lis­ta pal­ve­lu jou­du­taan veloit­ta­maan las­kut­ta­mal­la. Las­kul­la mak­set­taes­sa mak­suai­ka on 7 päi­vää. Täl­löin asia­kas sitou­tuu mak­sa­maan las­ku­tuk­sen aiheut­ta­mat lisä­ku­lut sekä antaa Takuu­ko­neel­le oikeu­den sekä asen­taa asiak­kaan tie­to­ko­neel­le että käyt­tää mak­su­muis­tu­tuk­sen ja pal­ve­lun suo­ri­tuk­sen peruut­ta­mi­sen mah­dol­lis­ta­vaa ohjel­mis­toa. Ohjel­mis­ton pois­ta­mi­nen tai pois­ta­mi­sen yrit­tä­mi­nen aiheut­taa sopi­mus­rik­ko­muk­sen, jos­ta asiak­kaal­le koi­tuu kor­vaus­vel­vol­li­suus. Pal­ve­lun peruut­ta­mi­sen mah­dol­lis­ta­va ohjel­mis­to pois­tuu asiak­kaan tie­to­ko­neel­ta kun kaik­ki saa­ta­vat tode­taan suoritetuksi.

8.5 Mak­su­jen erään­ty­mi­nen ja vii­väs­tys­seu­raa­muk­set. Las­ku on mak­set­ta­va vii­meis­tään las­kuun mer­kit­ty­nä erä­päi­vä­nä las­kus­sa ilmoi­te­tuil­la tili- ja vii­te­tie­doil­la. Takuu­ko­neel­la on oikeus periä vii­väs­ty­neis­tä mak­suis­ta vii­väs­tys­kor­koa kor­ko­lain mukai­ses­ti ja vii­väs­ty­neen las­kun mak­su­ke­ho­tuk­ses­ta hin­nas­ton mukai­nen käsit­te­ly­mak­su. Lisäk­si Takuu­ko­ne on oikeu­tet­tu peri­mään vii­väs­ty­neen las­kun peri­mi­ses­tä aiheu­tu­neet koh­tuul­li­set kus­tan­nuk­set. Asiak­kaal­la on oikeus pidät­tyä mak­sa­mas­ta sel­lais­ta osaa las­kuis­ta, joka on tar­peen vii­väs­tyk­seen tai vir­hee­seen perus­tu­van kor­vaus­vaa­ti­muk­sen vakuudeksi.

8.6 Las­kun mak­sa­mat­ta jät­tä­mi­nen. Jos asia­kas jät­tää las­kun mak­su­muis­tu­tuk­sen jäl­keen suo­rit­ta­mat­ta on Takuu­ko­neel­la oikeus ilman eril­lis­tä ilmoi­tus­ta peruut­taa pal­ve­lun toi­mi­tuk­sen aika­na teh­dyt toi­men­pi­teet niin lähel­le ennen pal­ve­lun toi­mi­tus­ta ollut­ta tilaa kuin on tek­ni­ses­ti mah­dol­lis­ta. Takuu­ko­ne ei ole vas­tuus­sa, jos pal­ve­lu­toi­men­pi­tei­den peruut­ta­mi­nen aiheut­taa hait­taa tie­to­ko­neen ja verk­ko­jär­jes­tel­män toi­mi­vuu­del­le tai asiak­kaan tiedostoille.

PALVELUSOPIMUKSEN PERUMINEN TAI IRTISANOMINEN

9.1 Pal­ve­luso­pi­muk­sen irto­sa­no­mi­nen. Takuu­ko­neel­la on oikeus irti­sa­noa kuu­kausi­ve­loit­tei­nen pal­ve­lu tai pal­ve­luso­pi­mus ilman vahin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­suut­ta. Takuu­ko­neen vel­vol­li­suus pal­ve­lun toi­mit­ta­mi­seen päät­tyy las­ku­tus­jak­son päät­tyä. Asiak­kaal­la on oikeus irti­sa­noa kk-veloit­tei­nen pal­ve­lu tai pal­ve­luso­pi­mus ilman vahin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­suut­ta ja pal­ve­lu päät­tyy las­ku­tus­jak­son pää­tyt­tyä. Irti­sa­noes­saan pal­ve­lun asia­kas on velol­li­nen mak­sa­maan pal­ve­luso­pi­muk­sen erään­ty­neet laskut.

9.2 Pal­ve­luso­pi­muk­sen päät­tä­mi­nen. Takuu­ko­neel­la on oikeus päät­tää kuu­kausi­ve­loit­tei­nen pal­ve­lu tai pal­ve­luso­pi­mus välit­tö­mäs­ti jos pal­ve­lun toi­mit­ta­mi­nen on Takuu­ko­neen kan­nal­ta koh­tuu­ton­ta. Asia­kas on oikeu­tet­tu hyvi­tyk­seen, mikä­li Takuu­ko­ne päät­tää pal­ve­lun kes­ken las­ku­tus­jak­son. Hyvi­tys on enin­tään toi­mit­ta­mat­ta jää­nei­den pal­ve­lu­jen arvoinen.

RIITOJEN RATKAISEMINEN

Asiak­kaal­la on oikeus saat­taa tämän sopi­muk­sen tul­kin­nas­ta aiheu­tu­neet eri­mie­li­syy­det kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan tai kaup­pa­ka­ma­rin väli­mies­me­net­te­lyn käsiteltäviksi.

Hel­sin­gis­sä 14.12.2018

Voit tilata palvelun kotiin tai yrityksellesi nettiajanvarauksesta tai soittamalla 040 193 1330