Takuukone IT-huolto

Tietokonehuolto kotiin ja yrityksille pääkaupunkiseudulla

TIETOKONEHUOLTO

Älä tur­haan vie tie­to­ko­net­ta­si huol­toon. Tulem­me luok­se­si, kor­jaam­me sen edul­li­ses­ti ja nopeas­ti. Lisäk­si koto­na teh­dys­tä tie­to­ko­ne­huol­los­ta saat koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen verotuksestasi.

IT-TUKI

Älä her­moi­le. Asen­nam­me puo­les­ta­si mm. tie­to­ko­neet, lisä­lait­teet, ohjel­mis­tot, puhe­li­met, digi­bok­sit, smart-TV:t jne. Tar­vit­taes­sa opas­tam­me nii­den käytössä.

Mikä on Takuukone?

Takuu­ko­ne IT-huol­to Hel­sin­ki on yksi­tyi­so­mis­tuk­ses­sa ole­va, lai­te­val­mis­ta­jis­ta ja pal­ve­lun­toi­mit­ta­jis­ta riip­pu­ma­ton, suo­ma­lai­nen yri­tys, joka tar­jo­aa tie­to­tek­nii­kan asian­tun­ti­ja­pal­ve­lu­ja pääkaupunkiseudulla.

Mitä teette?

Pal­ve­lum­me ovat it-tuki ja tie­to­ko­ne­huol­to. It-tuki -pal­ve­lum­me asen­taa lait­teet ja ohjel­mis­tot käyt­tö­val­miik­si sekä opas­taa nii­den käy­tös­sä. Tie­to­ko­ne­huol­to -pal­ve­lum­me puo­les­taan sisäl­tää lait­teen vian mää­ri­tyk­sen ja kor­jauk­seen liit­ty­vät toimenpiteet.

Kuinka nopeasti tulette paikalle?

Yleen­sä jo saman päi­vän aika­na. Net­tia­jan­va­rauk­ses­tam­me näet vapaat ajat, jol­loin vähin­tään yksi asian­tun­ti­jam­me on varat­ta­vis­sa koti- tai yrityskäynnille.

Voinko itse tuoda laitteeni teille?

Et voi, eikä kan­na­ta­kaan. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen myö­tä it-tuki ja kor­jaa­mi­nen on koto­na­si aina edul­li­sem­paa kuin huol­to­pis­teel­lä. Toi­mi­ti­lois­sam­me ei ole asia­kas­pal­ve­lua, mut­ta tulem­me­kin tilauk­ses­ta luok­se­si tai halua­maa­si paik­kaan. Lisäk­si kun työ teh­dään luo­na­si voit vaik­ka seu­ra­ta tie­to­ko­nee­si kor­jaus­ta. Asian­tun­ti­jam­me ker­too mie­lel­lään mitä hän on kul­loin­kin tekemässä. 

Mikä on toimialueenne?

Pää­toi­mia­lu­eem­me on Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa, Kau­niai­nen, eli pää­kau­pun­ki­seu­tu ja lähia­lu­eet. Teem­me toki myös pää­toi­mia­lu­eem­me ylit­tä­viä asia­kas­käyn­te­jä, mut­ta täs­tä tulee sopia erikseen. 

Kannattaako tietokonetta korjata?

Kun kor­jauk­sen hin­ta-arvio on alle 50% uuden hin­nas­ta, niin yleen­sä kan­nat­taa se kor­ja­ta. Jos kor­jaus tode­taan kus­tan­nus­ten joh­dos­ta kan­nat­ta­mat­to­mak­si voim­me kui­ten­kin siir­tää tie­dos­to­si talteen. 

Saatteko korjattua kaikki tietokoneviat?

Pys­tym­me kor­jaa­maan lähes min­kä tahan­sa tie­to­ko­ne­lai­te­vian, joka aiheu­tuu rik­kou­tu­mi­ses­ta tai kulu­mi­ses­ta. Pyrim­me kui­ten­kin aina löy­tä­mään asiak­kaal­le kus­tan­nus­te­hok­kaan ja jär­ke­vän rat­kai­sun lai­te­vian korjaamiseksi.

Poistuvatko tiedostoni huollossa?

Huol­tom­me pyr­kii säi­lyt­tä­mään kaik­ki tie­dos­to­si huol­lon yhtey­des­sä. Meis­tä riip­pu­mat­to­mis­ta syis­tä joh­tuen tämä ei kui­ten­kaan aina ole mah­dol­lis­ta. Muis­ta siis ottaa var­muus­ko­pio sään­nöl­li­sin välia­join, tai voit pyy­tää huol­toam­me teke­mään sen ennen huoltoa.

Huollatteko tulostimia tai muita lisälaitteita?

Pää­asias­sa huol­lam­me vain tie­to­ko­nei­ta. Lisä­lait­tei­ta vain tapaus­koh­tai­ses­ti, kan­nat­taa kysyä.

Mitä merkkejä huollatte?

Kor­jaam­me kai­ken merk­ki­set pöy­tä­tie­to­ko­neet ja kan­net­ta­vat. mm. seuraavat:

  • Acer
  • Apple
  • Asus
  • Dell
  • Fujit­su
  • HP
  • Leno­vo
  • Sam­sung
  • MSI
  • Tos­hi­ba
Huollatteko takuunalaisia tietokoneita?

Tar­vit­taes­sa huol­lam­me ja voim­me mää­rit­tää lait­teen vian. Emme kui­ten­kaan ole takuu­huol­to, joten jos lait­teen takuu on voi­mas­sa suo­sit­te­lem­me ensin kään­ty­mään val­mis­ta­jan puoleen!

Myyttekö tietokoneita tai varaosia?

Kyl­lä! Myym­me tie­to­ko­nei­ta ja varao­sia. Asian­tun­ti­jal­la on muka­naan kat­ta­va sar­ja ylei­sim­piä varao­sia sekä oheis­lait­tei­ta, kuten muis­ti­tik­ku­ja ja kova­le­vy­jä tie­dos­to­jen var­men­nuk­seen. Jos vian kor­jaa­mi­nen kui­ten­kin edel­lyt­tää taval­li­ses­ta poik­kea­via tar­vik­kei­ta, voim­me tila­ta osan ja sopia uuden ajan asiakaskäynnille.

Milloin auki?

Pal­ve­luai­kam­me on arki­sin 9:00 – 19:00. Pal­ve­luai­kam­me on jous­ta­va tie­to­ko­ne­huol­to­työn luon­tees­ta joh­tuen ja teem­me­kin asia­kas­käyn­te­jä tar­vit­taes­sa myös poik­kea­vi­na aikoi­na esi­mer­kik­si iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin. Net­tia­jan­va­raus­ka­len­te­ris­ta löy­ty­vät kaik­ki suo­raan vapaa­na ole­vat ajat. Mui­ta­kin aiko­ja saa­ta­vis­sa, jos peruu­tuk­sia tms. Näis­tä kan­nat­taa soit­taa ja kysyä.

Miten voin maksaa?

Yksi­tyi­se­nä kulut­ta­ja­na voit mak­saa pal­ve­lun kor­til­la tai kätei­sel­lä. Mak­su­kort­tei­na meil­lä käy­vät kaik­ki Luot­to­kun­nan kor­tit. Yri­tys voi mak­saa kor­til­la, kätei­sel­lä tai laskulla

Saanko apua tulostimen asennukseen?

Kyl­lä, meil­tä saat apua tulos­ti­men tai min­kä tahan­sa pc:n tai macin lisä­lait­teen asen­nuk­ses­sa. Annam­me tar­vit­taes­sa myös opas­tus­ta lait­teen käytössä.

Asennatteko myös digiboksin?

Kyl­lä asen­nam­me. Saat avun myös tv, audio, smart-TV ja digi­bok­si pulmissa.

Mille ohjelmille annatte tukea?

Annam­me nor­maa­li koti­käy­tös­sä tar­vit­ta­vien ohjel­mis­to­jen käy­tö­no­pas­tus­ta. Yri­tys- ja eri­tyis­oh­jel­mis­to­jen osaa­mi­nen on asiantuntijakohtaista.

Annatteko ohjelmiston käyttökoulutusta?

Vali­tet­ta­vas­ti emme jär­jes­tä ohjel­mis­to­kou­lu­tus­ta – tar­joam­me asiak­kail­lem­me ainoas­taan perus­ta­son käytönopastusta.

Mille järjestelmille annatte käyttötukea?

Käy­tö­no­pas­tus­ta annam­me kai­kil­le tie­to­ko­neil­le, jos­sa käyt­tö­jär­jes­tel­mi­nä Mic­ro­soft Win­dows, Apple OSX ja Linux sekä mobii­li­lait­teil­le , jois­sa Apple IOS tai Google Android.

Voit tilata palvelun kotiin tai yrityksellesi nettiajanvarauksesta tai soittamalla 040 193 1330