Tietokonehuolto

Kun tietokoneesi tarvitsee huoltoa.

Huol­lam­me sen käyt­tö­kun­toon nopeas­ti ja edul­li­ses­ti.  Oli vika sit­ten miten pie­ni tai suu­ri tahan­sa, kaik­ki tapauk­siin löy­tyy meil­tä rat­kai­su. Huol­lam­me kaik­ki mer­kit ja mal­lit, pöy­tä­ko­neet ja kan­net­ta­vat tietokoneet.

Ylei­sim­mät huol­to­pal­ve­lum­me ovat lisäk­si kiin­teä­hin­tai­sia. Hin­ta mää­räy­tyy aina asiak­kaal­le edul­li­sim­man vaih­toeh­don mukaan. Sinun ei tar­vit­se arvail­la kau­an­ko työ­hön kuluu aikaa vaan voit huo­let­ta tila­ta pal­ve­lum­me ilman pel­koa yllät­tä­vis­tä kustannuksista.

Unohda laitteiden raahaaminen huoltoon!

Tie­to­ko­ne­huol­to -pal­ve­lum­me tulee tilauk­ses­ta luok­se­si. Sinun ei tar­vit­se kul­jet­taa tie­to­ko­net­ta ja lisä­lait­tei­ta huol­to­pis­tei­den hyl­lyyn pölyyn­ty­mään, teem­me tar­vit­ta­vat huol­to­toi­men­pi­teet pai­kan pääl­lä. Luo­na­si näet mitä teem­me, eikä lait­teel­le teh­dä yli­mää­räi­siä valohoitoja.

Voit tila­ta pal­ve­lun kotiin tai yri­tyk­sel­le­si net­tia­jan­va­rauk­ses­ta 24/7 tai soit­ta­mal­la 040 193 1330

Jos emme pys­ty suo­rit­ta­maan toi­men­pi­tei­tä luo­na­si tai jos haluat pal­ve­lun nou­to- ja palau­tus­huol­to­na, tämä­kin onnis­tuu. Koto­na teh­tä­väs­tä huol­los­ta saat koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen vero­tuk­ses­ta­si. Pää­toi­mia­lu­eem­me on pää­kau­pun­ki­seu­tu (Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa ja Kau­niai­nen).
Huol­to­käyn­nit pää­kau­pun­ki­seu­dun lähia­lueil­le sovit­ta­vis­sa erikseen.

Voit tilata palvelun kotiin tai yrityksellesi nettiajanvarauksesta tai soittamalla 040 193 1330