IT-tuki

Säästä aikaa ja rahaa. Äläkä hermoile.

Asen­nam­me puo­les­ta­si tie­to­ko­neet, table­tit, puhe­li­met, lisä­lait­teet, ohjel­mis­tot ja pal­ve­lut käyt­tö­val­miik­si. Tar­vit­taes­sa opas­tam­me nii­den käytössä.

Ylei­sim­mät tuki­pal­ve­lum­me ovat lisäk­si kiin­teä­hin­tai­sia. Hin­ta mää­räy­tyy aina asiak­kaal­le edul­li­sim­man vaih­toeh­don mukaan. Sinun ei tar­vit­se arvail­la kau­an­ko työ­hön kuluu aikaa vaan voit huo­let­ta tila­ta pal­ve­lum­me ilman pel­koa yllät­tä­vis­tä kustannuksista.

Me tulemme luoksesi

Voit tila­ta pal­ve­lun kotiin tai yri­tyk­sel­le­si net­tia­jan­va­rauk­ses­ta 24/7 tai soit­ta­mal­la 040 193 1330

Koto­na teh­tä­väs­tä työs­tä saat koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen vero­tuk­ses­ta­si. Pää­toi­mia­lu­eem­me on pää­kau­pun­ki­seu­tu (Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa ja Kauniainen).

Voit tilata palvelun kotiin tai yrityksellesi nettiajanvarauksesta tai soittamalla 040 193 1330